Skip to main content

AUKCIÓS SZABÁLYZAT

1.Az árverésben résztvevő személyek köre:

1.1. a) Az árverésen részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki a WonderFlora és CMT Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-0013011, székhely: 1151 Budapest, Anyácska utca 26., adószám: 19288631-1-42) aukciós oldalán, a www.bajnokokabajnokokert.hu oldalon valós adatokkal regisztrált. A regisztrációhoz szükséges a teljes név (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím és telefonszám magadása és b) vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Szabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Szabályzatnak.

1.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Árverésből kizárja azt a személyt, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a személlyel szemben, aki a) az árverés menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb nem tisztességes úton kíván az árverés során előnyhöz jutni és/vagy b) más regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

1.3. Az árverésen résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát az árverésen való részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben az adott személyt terheli.

  1. Az árverés időtartama:

2.1. Az árverés 2023. február 14. 00:00 – 2022. február 28. 20:00

  1. Az árverés menete:

3.1. Az árverés során a regisztrációt követően a „Tovább a licitálásra” menüpontra kattintva lehet a Licitálás menüpontot elérni és ajánlatot tenni.

3.2. A kikiáltási ár az egyes árverési tételek esetében különböző. Az árverési tételek kikiáltási árát előzetesen a Felajánlók határozzák meg. A licitlépcső 5000 Ft, azaz ötezer forint.

3.3. Érvényes licitnek csak az a hozzászólás számít, amelyben kizárólag összeg szerepel (forintban megadva) és magasabb az előző licit összegénél figyelemmel a 3.2. pontban meghatározott licitlépcsőre.

3.4. Érvénytelennek minősülnek azok a licitek, amelyek elvesznek, hiányosak, olvashatatlanok, műszaki problémák vagy téves címzés miatt nem érkeznek be hiánytalanul, illetve amelyek nem magasabbak az előző licitnél, valamint amelyek az összegen túlmenően más információt is tartalmaznak. A Szervező ezen ajánlatért nem felel. A Szervező olyan korlátozásokért sem felel, amelyek az árverésen résztvevő számára a szerver, a szoftver vagy a hálózat üzemzavarából erednek.

3.5. Az árverésen résztvevők az ajánlatukat nem vonhatják vissza, az kötelező érvényű és visszavonhatatlan. Az érvényes ajánlatot tevő személy az árverés lezárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel az aukciós szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama az aukció időtartamával egyezik meg.

3.6. Az árverés nyertesét az árverés lezárását követően 48 órán belül a Szervező e-mailen kiértesíti. Az értesítésben meg kell jelölni megnyert tételt, fizetési határidőt és összeget, a Szervező bankszámlaszámát, valamint tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az árverésen való részvétel során hozzájárul-e nevének, valamint a tétel átvétele során róla készült fénykép-és videofelvétel nyilvánosságra hozatalához. Az árverés nyerteseinek nyilvános kihirdetésére ünnepélyes keretek között kerül sor, melynek időpontjáról a nyertesek e-mailen, az eseményt megelőző 15 napon belül értesítést kapnak.

3.7. Az árverés nyertesének az értesítéstől számított három (3) nap áll rendelkezésére, hogy átutalja az általa felajánlott összeget a WonderFlora & CMT Alapítványnak az OTP Banknál vezetett 11742300-21449149 számú számlájára. A közlemény rovatba a tétel pontos elnevezését fel kell tüntetni.

3.8. Amennyiben az árverés nyertese határidőben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szervező a következő legmagasabb összeget kínáló személyt tekinti nyertesnek.

3.9. Az árverésen felajánlott tárgyat a szervező a felajánlott összeg megadott számlaszámra történő beérkezését követően adja át – lehetőség szerint személyesen – a nyertes személynek. Az átadás helyszínét és időpontját a Szervező egyezteti a nyertessel.

3.10. Az árverésen résztvevők tudomásul veszik, hogy az árverésen történő részvétellel és jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az árverésre felajánlott tárgy átvétele fénykép-, és videofelvételen rögzítésre kerüljön, és ezen felvételek az árverés nyertesének engedélyével a Szervező honlapján, valamint social media felületein (Facebook, Instagram) oldalán bemutatásra kerüljenek. Az árverésen résztvevők egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

3.11. Szervező jogosult az árverés nyertesének nevét az árverés lezárását követően közzétenni a Szervező honlapján, valamint social media felületein oldalán, amelyhez az árverésen résztvevők kifejezetten hozzájárulnak.

3.12. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az árverés időtartama alatt a Szervező aukciós oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A résztvevők tudomásul veszik, hogy az árverés technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

  1. Személyes adatok kezelése

4.1. Az árverésen való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely az árverés során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít az árverésen résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy kijavítását a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein. A Szervező a kijavítást, kiegészítést haladéktalanul megteszi.

4.2. Az árverésen résztvevő személy a komment elküldésével elfogadja a jelen Szabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az árverés során a célnak megfelelően, valamint az árverés lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.

4.3. Az árverésen résztvevők személyes adatait a Szervező további harmadik személynek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az árverésen résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2016/679 EU rendelet tartalmazza. A Szervező az adatokat az árverés alapján elnyert tárgy átadásától számított második (2.) hónap utolsó napjáig kezeli.

  1. Vegyes rendelkezések

5.1. Az árverésen való részvétel a jelen Szabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

5.2. A Szervező fenntartja a jogot – de nem kötelezi magát – hogy az árverésre felajánlott tárgyat nyilvános program keretében adja át a nyertesnek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a nyertes nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós – és reklámcélokat szolgáló audió-, fotó és videó anyagokban.

5.3. A Szervező bármely, az árveréssel kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező az árverés során az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja az árverésben résztvevőknek a Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.

5.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot, vagy magát az árverést előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező az árveréssel kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását honlapján, egyéb social media oldalain teszi közzé. Az árverésen résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.