Skip to main content

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Adatvédelem

Az adatkezelés célja és fogalma

 1. Az online aukción résztvevő (továbbiakban: Ajánlattevő) beleegyezik abba, hogy a jelen Szabályzattal bekért, a regisztráció során általa megadott személyes adatait a Lebonyolító az aukció lebonyolítása érdekében (nyertesek azonosítása, kapcsolatfelvétel és nyeremény átadása) kezelje. Az Adatok a WonderFlora &CMT Alapítvány és/vagy a Impact Communications Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság CRM rendszerében kerülnek rögzítésre, melyhez az aukcióban résztvevők hozzájárulnak. Ezen adatokat a Szervező kezeli.

 

 1. Bármely Résztevevő e-mail címének, valamint a regisztráció kitöltése során megadott adatainak (név, e-mail cím, telefonszám) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

 1. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

 1. A nyertes Résztvevők a tétel átvételekor nevük hivatalos igazolásával, szükség esetén az átutalási megbízás bemutatásával igazolják a nyeremény átvételét. Ezen átvételi elismervényeket a Szervező egy esetleges adóhatósági ellenőrzés keretében nyújthatja be a promóció lebonyolítási körülményeinek alátámasztása érdekében. 

 

 1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése a jelen szerződés I. számú mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatóban került szabályozásra, különös tekintettel a GDPR 13. cikkelyére való tekintettel. A részletes adatkezelési tájékoztató a jelen Szabályzat I. számú mellékletét képezi.

 

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

 1. Az aukcióban való részvétel bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Szervező, illetve lebonyolításért felelős partnerek semmilyen felelősséget nem vállalnak, azt kifejezetten kizárják.
 2. A Szervező/Lebonyolító a megnyert árverési tétel tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.
 3. A Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.
 4. A Szervező jogosult az aukciót visszavonni. Szervező/Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján – indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A módosítás tényéről Szervező/ Lebonyolító a Résztvevőket a https://www.wonderfloraandcmt.hu. oldalon keresztül tájékoztatja.
 5. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az aukción való kizáráshoz vezet, ha az aukció lebonyolításához szükséges adatok törlését a jelen Szabályzat szerint szabályozott adatkörben az összes üzleti célú juttatás átadása előtt kérelmezi. 

 

 1. A Szervező jogosult az aukciót bármikor visszavonni vis major esetén. Vis major jelentése: Felek akaratán és érdekkörén kívül eső elháríthatatlan akadály- Szervező/ Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján – indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

 

 1. Bármilyen a jelen aukció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Résztvevőknek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

 1. Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és az aukción való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2022. december 1.

 1. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató

 

Szabályzat I. számú melléklete

 

Adatkezelési tájékoztató

a GDPR adatvédelmi rendelet, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a 2011. évi CXII. törvény alapján

 1. Adatkezelés

1.1. Az adatkezelés célja és fogalma

A Résztvevők beleegyeznek abba, hogy a jelen Szabályzattal bekért, az aukció során általa megadott személyes adatait (név, telefonszám, saját e-mail cím) a Lebonyolító az aukció lebonyolítása érdekében (kapcsolatfelvétel és nyeremény átadása) kezelje. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a megadott adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy egyéb adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

1.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a Résztvevők hozzájárulásán alapul; az aukción való részvétellel és adatainak közlésével a Résztvevő elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás alapján. A megadott adatok valóságtartalmáért a Résztvevőt felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás az aukcióból való kizárást vonja maga után.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Szervező és a Lebonyolító különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

1.3. Az adatkezelésre jogosult személyek és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az adatkezelésre jogosult a Szervező és a Lebonyolító, adatfeldolgozó a Lebonyolító. Az adatok megismerésére a Szervező és a Lebonyolító felelős munkavállalói jogosultak.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek a) az Impact Communications Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1165 Budapest, Koronafürt utca 21. fszt 2.a.; cégjegyzékszáma: 01-09-915446; adószáma: 14692211-2-42; valamint a b) WonderFlora & CMT Alapítvány (1151 Budapest, Anyácska utca 26., Nyilvántartási szám: 01-01-001311, Adószám: 19288631-1-42, Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, Elektronikus elérhetőség: wonderflora2020@gmail.com, Honlap címe: https://www.wonderfloraandcmt.hu, képviseli: Varga Zsuzsanna kuratórium elnöke) a továbbiakban: „Adatkezelő”

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók: Adatkezelő és Lebonyolító, illetve ezek felelős munkavállalói.

 

1.4. Adatkezelők által kezelt adatok köre

Kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

e-mail cím kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása az aukció lebonyolítása során, valamint a kapcsolattartás.

 

 

1.5 Az adatkezelés elvei és módja

1.5.1 Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

1.5.2 Az aukció igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.

1.5.3 Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

1.5.4 Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért, helytállóságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

1.5.5 Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

1.5.6 Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait. 

1.5.7 Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

1.5.8 Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza, azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

1.5.9 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

1.6 Az adatkezelés időtartama

1.6.1 A megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb az aukció lezárásáig, a nyeremény átadásáig, valamint azon legkésőbbi időpontig tart, amíg az aukcióhoz fűződő igényérvényesítési határidő tart és ezután megsemmisítésre kerül.

1.6.2 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó részvételének megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

1.6.3 A Szervező a személyes adatokat tartalmazó nyertesek átvételi elismervényét legfeljebb az aukció lezárását követő 6 év elteltéig kezeli.

 

1.7 A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása

1.7.1 A Résztvevő az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a wonderflora2020@gmail.come-mail címre küldött vagy a Szervező székhelyére (1151 Budapest, Anyácska utca 26.) postai úton megküldött levelében. A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Résztvevők adatai a Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Résztvevők ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik adataik helyesbítését is.

1.7.2 A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az aukcióból való kizáráshoz vezet, ha az aukció lebonyolításához szükséges adatok törlését a megnyert árverési tétel átadása előtt kérelmezi.

1.7.3 A Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a wonderflora2020@gmail.com e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

1.7.4 Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

1.7.5 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.

1.7.6 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelők a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

1.8 Adatfeldolgozás 

1.8.1 Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozót vehetnek igénybe.

1.8.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

1.8.3 Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

1.8.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

 

1.9 Adattovábbítási lehetőség 

Jelen aukció esetében nincsen adattovábbítás.

 

1.10 Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

1.11 Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

A Résztvevők jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-24. §-ai tartalmazzák. A Résztvevők bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Résztvevő a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Résztvevők választása szerint – a Résztvevők lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő a Résztvevők adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Résztvevők adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Résztvevők személyiségi jogát megsérti, a Résztvevő sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Résztvevők személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Résztvevők szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők az wonderflora2020@gmail.com e-mail címen.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest Pf.9., telefon: +36-1-391-1400; +36(30)683-5969, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.